Општина Бела Паланка
званична презентација општине

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), чл. 39. Статута Општине Бела Паланка („Сл. гласник РС“, бр. 67/08) и Одлуке о расписивању Конкурса за доделу једнократних новчаних награда ученицима и студентима са територије Општине Бела Паланка, бр. ____________ од _____________ године, Председник општине Бела Паланка, дана ___________ године, расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

I

За школску 2015/2016. годину, Председник општине ће доделити награде студентима основних или дипломских академских студија, од друге до последње године факултета или више школе и ученицима IV разреда средње школе са местом пребивалишта на територији општине Бела Паланка.

II

Услови за доделу новчаних наград студентима су:

1.      Да су редовни студенти основних или дипломских академских студија, од друге до последње године факултета или више школе

2.      Да студент има просечну оцену положених испита у предходним годинама студија најмање 8,50.

Услови за доделу новчаних награда ученицима су:

1.      Да је ученик IV године средње школе

2.      Да има просечну оцену 5,00 у предходним годинама школовања

 

III

Потребна документација:

 

            Ученици Конкурса подносе следећа документа:

1.      Пријаву за доделу новчане награде (попуњава се приликом подношења документације);

2.      Потврду о уписаној завршној години средње школе и потврду о просечној оцени у предходним годинама школовања (за ученике);

3.      Потврду о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и висини просечне оцене за положене испите у предходним годинама студија (као доказ се може приложити оверена фотокопија индекса).

ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ МОГУ ДОБИТИ У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА УЛ. КАРАЂОРЂЕВА БР. 28. ИЛИ ТЕЛЕФОНОМ НА БРОЈ 018/855-023.

КОНТАКТ ОСОБА ЈЕ РАДЕНКОВИЋ ВЛАСТИМИР.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 05. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ ДО 20. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ.

Благовременим се сматрају све пријаве које стигну до 20.јануара 2016. године, до 15:00 сати.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

IV

            Ранг листу кандидата сачиниће Комисија коју је формирао Председник Општине Бела Паланка и јавно огласио истицањем на огласној табли Општинске управе општине Бела Паланка.

 

                                                                                                              Председник општине

                                                                                                                     Бела Паланка

                                                                                                                  Горан Миљковић

Powered by Vladimir Jocic