Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање и суфинансирање програма удружења и организација цивилног друштва од јавног интереса на територији Општине Бела Паланка

На основу  чланова 38. и 39. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, број 51/09), Одлуке о буџету општине Бела Паланка за 2016.год. одлука бр. 011-86/2015 од 17.12.2016.год. и члана 3. Правилника окритеријумима и условима за избор програма удружења и организација цивилног друштва која су од јавног интереса за општину Бела Паланка бр.401-61/2015 од. 07.05.2015год.,Председник општине Бела Паланка, упућује

Ј А В Н И    П О З И В  за финансирање исуфинансирање  програма  удружења иорганизација цивилног друштва  од јавногинтереса на територији Општине Бела Паланка

I

Предмет овог позива је расподела средстава опредељених у Одлуци о буџету општине Бела Паланка  за 2016. годину и то:

7.500.000динара на позицији 110- Дотације невласдиним организацијама–економскакласификација 481. намењених  сходно члану 2. Правилника, за  финансирање или суфинансирање програма  удружења иорганизација цивилног друштва  од јавногинтереса у области:

− социјалне и здравствене заштите (подршка социјално угроженим грађанима, подршка старим особама, подршка пензионерима, инвалидима и особама са посебним потребама...)

− борачко-инвалидске заштите

− заштите лица са инвалидитетом

− друштвене бриге о деци

− помоћи старима

− заштите и промовисања људских и  мањинских права

− хуманитарних програма

− одрживог развоја

−заштите животне средине

- манифестација од општинског значаја.

− других програма којима удружењеискључиво и непосредно следи јавнепотребе

II

Право учешћа на јавном позиву за финансирање  или суфинансирање програма од јавног интереса  имају удружења иорганизација цивилног друштва   под условом да им је седиште на  територији општине Бела Паланка,односно удружења иорганизација цивилног друштва  која су регистрована на територији других општина(међуопштинске организације)  а имају програме у којима су укључени и грађани или група грађана са територије општине Бела Паланка (савези глувих, слепих, дистрофичара и других ретких болести).

III

Програмска документација запријаву на Јавни конкурс треба да садржи:

 -Образац пријаве на конкурс (који садржи:циљ програма, назив програма, период реализације програма, укупна средстава потребна за реализацију програма ,износ тражених средстава од локалне самоуправе / локалне управе)

-Образац  наративног буџета за програме

-Образац трошкова реализације програма

Обрасци за  пријавуна Конкурс могу се подићи у Општинској  управи општине Бела Паланка – Одељењу за буџет, финансије и јавне службе или скинути са сајта општине(www.belapalanka.org.rs).

IV

При вредновању програма за доделу средстава из буџета општине Бела Паланка  примењиваће се следећи критеријуми:

 

1.Законитост и ефикасност коришћења средстава  која се огледа у провери да ли су раније  коришћена буџетска  средства за финансирање активности организације и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе

 2. Значај промене која се очекује након примене програм  одрживост  програма

 

 3.Обухват – колике су могућности  програма рада да oбухвати шири кругкорисника и подстакне њихово активноучешће  у реализацији предвиђенихактивности; да ли укључује партнерство  са другим удружењима

  4.Релевантност програма за остваривање јавног интереса дефинисаног конкурсом

 

 5.Очекивани резултати и утицаји – да лису резултати програма рада мерљивии да ли ће програм рада имати утицајаван круга непосредних корисника;

 

V

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава опредељених за ове намене, а најкасније до 01.12. текуће године.

Комисија ће прегледати све пристигле програме и донети Извештај и предлог о висини одобрених средстава а по накнадно поднетим захтевима ће  периодично на 15 дана заседати и одлучивати по њима све до утрошка средства односно 01.12.2016.год.

Средства по овом конкурсу је неопходно утрошити најкасније до 31.12.2016.год.

Конкурс се објављује на званичној интернет презентацији Општине Бела Паланка www.belapalanka.org.rs,у локалним медијимаи на огласној табли Општинске управе општине Бела Паланка.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси сеОпштинској  управи општине Бела Паланка – Одељењу за буџет, финансије и јавне службе-Комисији запрограма  удружења иорганизација цивилног друштваса назнаком ''Пријава на јавни позив зафинансирање исуфинансирање  програма  удружења иорганизација цивилног друштва  од јавногинтереса на територији Општине Бела Паланка – не отварати'' или препорученом поштомна адресу: Општинска управа општине Бела Паланка – Одељењу за буџет, финансије и јавне службе-Комисији за програма  удружења иорганизација цивилног друштва са назнаком ''Пријава на јавни позив зафинансирање исуфинансирање  програма  удружења иорганизација цивилног друштва  од јавногинтереса на територији Општине Бела Паланка.

– не отварати''.

ПРЕУЗМИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

 

Бр.___________

__________2016.год.

Председник општине

Бела Паланка

Горан Миљковић

Powered by Vladimir Jocic