ЕКОЛОГИЈА | Општина Бела Паланка
Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЕКОЛОГИЈА

Мапа са индикаторима квалитета површинских вода (SWQI) у Србији показује да је квалитет површинских вода на територији општине Бела Паланка одличан.

Једна од ретких општина у Србији са постројењем за прераду отпадних вода пре испуштања у реку.

Уређена депонија чврстог комуналног отпада.

Дневна количина извеженог отпада на градску депонију је 28 метара кубних, или приближно 7 тона. На депонији се врши сепарација отпада, и то: ПЕТ амбалажа, алуминијум, папир и стакло.

Низак ниво индустријске производње и одсуство великих загађивача

Пошумљене кречњачке голети око самог града-„плућа Беле Паланке“

Екстензивна пољопривредна производња без масовне употребе пестицида и вештачких ђубрива.

Велики део територије општине захватају два заштићена подручја: Специјални резерват природе у поступку проглашења Сува планина и парк природе Сићевачка клисура. Дуж североисточног обода територије општине пружа се парк природе Стара планина. Захваљујући томе, и великом проценту осталих планинских предела, територија општине се сврстава у  подручја веома квалитетне животне средине.

Powered by Vladimir Jocic