Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде

                    На основу члана 61. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и РешењаОпштинског већаопштине Бела Паланка  , Број: 320-19/2015-IIIод 18.09. 2015. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општиниБела Паланказа 2016. годину, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општинеБела Паланказа 2016. годину

 

              IПОЗИВАЈУ СЕ образовне установе - школе, стручне пољопривредне службе,

социјалне установе, високообразовне установе - факултети и научни институтичији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лицау државној својини регистрована за послове у области шумарства (у даљем тексту: установе) дадоставе захтев за остваривање права коришћења пољопривредногземљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији општинеБела Паланка за 2016. годину Комисији за израду Годишњег програмазаштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општиниБела Паланказа 2016. годину (у даљем тексту: Комисија), уповршини која је примерена делатности којом се баве (образовне установе – школе,стручне пољопривредне службе, социјалне установе највише до 100 хектара, а ви-

сокообразовне установе - факултети и научни институти чији је оснивач држава,установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства највише до 1.000 хектара), ради израдеГодишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљиштана територији општинеБела Паланказа 2016. годину.

             IIПотребна документација:

1. Образац захтева који мора  бити читко попуњен у целости, потписан и оверен   печатом.

2. Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);

3. Препис листа непокретности (ако је успостављен нови операт), односно препис поседовног листа (ако није успостављен нови операт), односно извод земљишнихкњига (где није успостављен катастар непокретности), за све катастарске парцеле које су предмет захтева (не старији од шест месеци) и

4.  Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљиштау државној својини користи без плаћања накнаде (по члану 61. Закона опољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

                   Докази о испуњавању услова из овог јавног позива се достављају у обичним,неовереним копијама које морају бити јасно видљиве, при чему Комисија задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверенекопије достављених доказа.

          Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторијама Канцеларије за локални економски развој - Одсек за пољопривреду, Општинска управе општине Бела Паланка, Улица Карађорђева  бр.28,  канцеларијаза пољопривредуили са сајта www.belapalanka.org.rs

            III  Рок за достављање захтева и потребне документације из тачке IIовог позива је 20. јануар 2016. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног уовом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

            IVЗахтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарни-

ци или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни:

 „Правокоришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања

накнаде за 2016. годинуза Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини  Бела Паланказа 2016. годину, на адресу: Канцеларија за локални економски развој - Одсек за пољопривреду Општинска управа општинеБела Паланка, ул.Карађорђева,бр. 28. На полеђини ковертенаводи се назив и адреса подносиоца захтева.

         VКонтакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом јеЈасмина Голубовић, телефон: 018 855 023 локал 223, или лично у просторијама Одсека за пољопривреду  Општинске управе општине Бела Паланка Улица  Карађорђева , бр.28 .

          VIОвај јавни позив објавити наинтернет страници општинеБела Паланка: www.belapalanka.org.rsи огласнојтабли Општинске управе општине Бела Паланка .

ПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ

Powered by Vladimir Jocic