Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање посебних програма у области спорта

На основу члана 6. Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Општине Бела Паланкабр.401-60/2015 од. 07.05.2015год.,

Општинско веће општине Бела Паланка, упућује

Ј А В Н И    П О З И В

за финансирање посебних програма из члана 3 и 4. став 2. Тачка10-13. Правилника о обезбеђивањусредстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Општине Бела Паланка

I

Предмет овог позива је расподела средстава опредељених у Одлуци о буџету општине Бела Паланка  за 2016. годину и то:

500.000,00 динара на позицији 328- Дотације за масовниспорт" –економскакласификација 481. намењених за :

1.предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);

2.спречавање негативних појава у спорту  односно унапређење и заштита здравља спортиста а посебно младих кроз антидопингобразовање, спречавање насиљаи недолично понашањена спортским манифестацијама (едукација младих);

3.научни скупови, истраживачко-развојни и научно-истраживачки пројекти у спорту и издавање спортских публикација од општинског  значаја;

4.унапређење рекреативног спорта, промоција и подстицање бављења спортом свих грађана општине Бела Паланка , а нарочито деце, жена, омладине и особа са инвалидитетом(отворене школе фудбала, кросеви, трке мира и друге манифестације);

II

Право учешћа на јавном позиву за финансирање посебних програма имајуносиоци  програма на основу поднетог предлогапосебног програма, под условом да:

-су регистровани у Агенцији за привредне регистре, да су чланови гранског савеза и да се такмиче;

- послује на недобитној основи, - има седиште и своју активност реализује на територији Општине,

- је директно одговорно за припрему и извођење програма,

- је са успехом реализовало одобрени програм претходне године,

 -ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту( приложити доказ приликом подношења предлога програма),

 - има обезбеђен простор за реализацију програма.

-да има програме -календаре тренажних и такмичарских активности за буџетску годину за коју аплицирају за средства;

III

Потребна документација која се подноси уз пријавује :

1. Предлог посебног програма  за 2016. Годину(Табела-образац 2)

2. Фотокопија решења из апр-а

3. Особа одговорна за реализацију програма

4. Број текућег рачуна клуба или спортске организације

 

IV

При вредновању програма за доделу средстава из буџета општине Бела Паланка  примењиваће се следећи критеријуми:

 

1. Финансијски и оперативни капацитет

2. Релевантност

3. Методологија

4. Одрживост програма

5. Буџет и рационалност трошкова

              

У Табели  бр.4који је саставни део Правилника за остваривање посебних програма изобласти спорта на територији општине Бела Паланка дати  су ови критеријуми за вредновање програма задоделу средстава из буџета општине са максималниом бројем бодова који могу да се освоје.

V

Рок за подношење пријаве на јавни позив је 20дана, од дана објављивања уна огласној табли Општинске управе,  интернет страни општине и локалним средствима информисања

Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент општине Бела Паланка ( www.belapalanka.org.rs), а може се подићи и у Одељењу за буџет, финансије и јавне службе, служба рачуноводства.

Крајњи рок за утрошак средстава по овом јавном позиву је 31.12.2016.год.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси сеОпштинској  управи општине Бела Паланка – Одељењу за буџет, финансије и јавне службе-Комисији за спорт са назнаком ''Пријава на јавни позив зафинансирање посебних програма у области спорта – не отварати'' или препорученом поштомна адресу: Општинска управа општине Бела Паланка – Одељењу за буџет, финансије и јавне службе-Комисији за спорт са назнаком ''Пријава на јавни позив зафинансирање посебних програма у области спорта – не отварати''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

 

Бр011-5/2016

_26.01.2016.год.

Председник општине

Бела Паланка

Горан Миљковић

Powered by Vladimir Jocic