Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2016. ГОДИНИ

 ОПШТИНA БЕЛА ПАЛАНКА РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2016. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

 

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12 месеца, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:

 

- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем

 

- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем

 

- до 12 месеци за приправнике са четворогодишњим високим образовањем.

 

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита.

 

Јавни позив је отворен од 07.03.2016. године, и трајаће до утрошка расположивих

средстава издвојених за ову намену.

 

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

 

Послодавци ће:

 

1. Aнгажованим лицима исплаћивати новчану помоћ у месечном износу од:

 

10.000,00 динара за лица са средњим образовањем

 

14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и

 

18.000,00 динара за лица са четворогодишњим високим образовањем;

 

2. Вршити обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне

болести, у складу са законом.

 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови:

 

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац под условом:

 

- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;

- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;

- да има најмање три запослена лица;

- да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне службе које: имa средње, више или високо образовање; нема радног искуства у струци или нема радног искуства у својству приправника довољног за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита;

- да обезбеди ментора и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, који испуњава следеће услове: има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа образовања као и приправник и има најмање 12 месеци радног искуства у струци.

 

Документација за подношење захтева:

 

- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Општине Бела Паланка;

- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;

- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последњи месец за који је уплаћен.

- извод из закона/општег акта послодавца, где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа.

- Радна биографија ментора на прописаном обрасцу Општине Бела Паланка.

 

 

Начин подношења захтева

 

Захтев за учешће у програму подноси се Општини Бела Паланка-Карађорђева бр. 28, непосредно на шалтеру писарнице или путем поште.

 

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере поднетог захтева за учешће у програму.

 

Провера поднетих захтева

 

Савет за запошљавање Општине Бела Паланка проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености услова узимају се у обзир следећи критеријуми: програм оспособљавања лица, кадровски капацитети послодавца, дужина обављања делатности послодавца.

 

Одлука о спровођењу програма стручне праксе

 

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси Председник општине Бела Паланка на предлог Савета за запошљавање Општине Бела Паланка.

 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

 

Послодавац и незапослено лице у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе. Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

 

- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;

 

- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом, односно актом о организацији и систематизацији послова;

 

- организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним

органом,

 

- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправничком/стручном испиту;

 

-да сваког месеца послодавац доставља служби финансија Општинске управе извештај о присутности лица ангажованих на стручној пракси и обрачун накнаде за месец који предходи месецу у коме треба да се изврши исплата.

 

У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, које испуњава потребне услове у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Информације о програму стручне праксе у 2016. години могу се добити у Општини Бела Паланка, Карађорђева 28, или на број телефона 018/855-023.

Powered by Vladimir Jocic