Општина Бела Паланка
званична презентација општине
warning: Creating default object from empty value in /home/belapala/belapalanka.org.rs/html/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.

Општина Бела паланка

БЕЛА ПАЛАНКА КОНКУРИШЕ ЗА НАГРАДУ ЕВРОПСКЕ НЕДЕЉЕ МОБИЛНОСТИ

Бројним активностима које промовишу здраве стилове живота општина Бела Паланка обележила је Европску недељу мобилности. У периоду од 16.до 23.септембра, под слоганом ''Комбинуј и крећи се''  у различитим манифестацијама учествовало је више од хиљаду грађана, а највише деце и младих.

ПРАВИЛНИК о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта уопштини Бела Паланка

На основу члана 138.став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), члана 41 Пословника Општинског већа („Сл. лист града Ниша“ бр. 119/16)  Општинсковеће општине Бела Паланка  на седници одржаној дана 05.09.2018. године,  доноси

ДОПУНСКИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

            На основу чл. 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон , 101/16 др. закон и 47/18), чл. 39. Статута Општине Бела Паланка („Сл. гласник РС“, бр.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА КОЈИ УПИШУ ПРВУ ГОДИНУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

На основу члана 39.  Статута општине Бела Паланка  (''Службени лист општине Бела Паланка'', број 67/08) и члана 7. Одлуке о стипендирању   ученикакоји упишу прву годину средње школе са седиштем натериторијиопштине Бела Паланка   бр. 011-60/2018-III од  03.08.2018.године,Председник  општине Бела Паланка р а с п и с у ј е

ДАНИ БАНИЦЕ 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНE ПРАКСE У 2018. ГОДИНИ

На основу члана 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл. гласник РС", бр. 36/09,88/10, 38/15и 113/17) и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Општине Бела Паланка и Националне службе за запошљавање бр.

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2018. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

На основу члана 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17) и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Општине Бела Паланка и Националне службе за запошљавање бр. 101-5/2018-II од 30.03.2018.

Рани јавни увид првих измена и допуна Плана генералне регулације Беле Паланке

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско – правне и стамбено – комуналне послове ОпштинскеуправеБела Паланка

 

НОВИ КАМИОН ЗА ОДВОЖЕЊЕ СМЕЋА ОПШТИНИ БЕЛА ПАЛАНКА

Камион смећар донирала је Европска унија  у оквиру програма Подршке управљању миграцијама у Републици Србији  у знак захвалности за гостопримство указано мигрантима, а како би помогла Белој Паланци да одговорно управља отпадом.- рекао је Горан Миљковић, председник општине Бела Паланка.

Powered by Vladimir Jocic