ОБНОВЉИВИ ВИДОВИ ЕНЕРГИЈЕ | Општина Бела Паланка
Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОБНОВЉИВИ ВИДОВИ ЕНЕРГИЈЕ

Потенцијал производње из обновљивих извора енергије у Србији је 4,3 мегатона еквивалентне нафте. 

Србија има 180 милиона тона неискоришћене биомасе која би у потпуности могла да замени мазут и гас за грејање. Обновљиви извори енергије никада неће нестати. Остали извори енергије су коначни и једног дана ће бити потрошени.

Република Србија је усвојила следећу правну регулативу у области обновљивих извора енергије:

1. Закон о енергетици Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године

2. Програм остваривања стратегије развоја енергетике Србије од 2007-2012. године (Измене и допуне - Новембар 2009.)

3. Уредба о условима за стицање статуса повлашћеног произвођача електричне енергије и критеријумима за оцену испуњености тих услова

4. Уредба о условима за стицање статуса повлашћеног произвођача електричне енергије и критеријумима за оцену испуњености тих услова

5.   Модел уговора о откупу електричне енергије од повлашћених произвођача.

У просторном плану општине одређене су локације за минихидроелектране дефинисане и Катастром малих хидроелектрана у Србији:  5локација на Нишави, укупне снаге приближно 10 Mw, на Мокранској реци, на Црвеној реци, на Коритничкој реци, на Топоничкој реци.

У последњих неколико година у општини су сворени услови за брзо издавање локацијских и грађевинских дозвола. 

Просторним планом општине дефинисане су локације за изградњу ветропаркова : Шљивовачки вис и Зелени врх на Сврљишкимпланинама. Имовинско-правни односи су решени, а земљиште је у власништву општине.

Један од првих ветропаркова у Србији гради се на територији општине Бела Паланка. Инвестиција је у фази израде документације, а локациона и грађевинска дозвола су издате.

Енергетски потенцијал сунчевог  зрачења у Србији је и до 40% већи у односу на земље средње Европе.

Подручје општине Бела Паланка је у зони најјачег интензитета соларног зрачења у Србији.

Powered by Vladimir Jocic