sort proizvodi

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА


 

ДОКУМЕНТА:

Одлука о измени одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Бела Паланка 

Одлука о примени Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину за 2021. годину 

Одлука о локалним комуналним таксама са изменама и допунама Одлуке 

Одлука о одредјивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Бела Паланка

Одлука о коефицијентима за непокретности у зонама општине Бела Паланка 

Одлука о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Бела Паланка са изменама Одлуке

Одлука о проесечним ценама квадратног метра одговарајућих непокретности за утврдјивање пореза на имовину за 2021. годину у општини Бела Паланка

Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Бела Паланка 

 

ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА

ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ

 

Надлежност

 

На основу члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе, Одсек Локалне пореске администрације у целости утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе почев од 01.01.2009. године.

 

Одсек за послове локалне пореске администрације Општине Бела Паланка ради при Општинској управи - Одељењу за финансије, буџет и јавне службе

 

 

Надлежност Одсека локалне пореске администације је следећа:

  • води првостепени поступак утврђивања изворних прихода пореским решењем,
  • обавља канцеларијску и теренску контролу изворних прихода,
  • врши редовну и принудну наплату изворних прихода,
  • води пореско рачуноводство изворних прихода,
  • издаје пореска уверења пореским обвезницима о чињеницама о којима води службену евиденцију,
  • издаје прекршајне налоге и подноси захтев за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје,
  • одржава и развија свој информациони систем,
  • обавља и друге послове за које је овлашћен.

close
logo
0){ echo $_GET["q"]; }?>">

  • keyboard_arrow_right