sort proizvodi

Дечија заштита

ШАЛТЕР 4.  БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА, РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК,ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ, УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД, КООРДИНАТОР ИРК  

На  овом шалтеру можете остварити уз потребну документацију:

4.1 Права на родитељски додатак,

4.2 Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства И  Право на накнаду зараде за време одсуства на раду ради неге детета,

4.3 Право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета,

4.4 Право на признавање својства ратног војног инвалида,

4.5 Право на признавање својства мирнодопског војног инвалида,

4.6 Право на повећање процента војног инвалидитета,

4.7 Право на породичну инвалиднину по палом борцу,

4.8 Право на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду,

4.9 Право на борачки додатак,

4.10 Право на здравствену заштиту војних и породичних инвалида,

4.11 Право на здравствену заштиту брачног друга и деце војног инвалида,

4.12 Право на ортопедска помагала,

4.13 Право на ученичке и студентске стипендије,

4.1.1 ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК:

* Уз захтев за признавање права на родитељски додатак ( подносилац захтева је мајка ) прилаже се:

- Извод из матичне књиге рођених за сву своју децу ( изводи не могу бити старији од 6 месеци ),

- уверење о држављанству подносиоца захтева ( не сме бити старији од 6 месеци ),

- фотокопија личне карте,

- фотокопија здравствене књижице,

- уверење надлежног органа старатељства да непосредно брине о детету за које је донела захтев,

- пријава пребивалишта за децу.

4.2.1 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА

( подносилац један од родитеља ):

- решење послодавца о праву на породиљско одсуство,

- потврда послодавца о дужини радног стажа корисника непрекидно и непосредно пре остваривања права,

- потврда о оствареној заради,

- решење надлежног органа о привременом затварању радњи, односно о привременом поверавању обављања те делатности другом лицу, односно лична изјава да у време трајања одсуства неће обављати исту или другу делатност само за лица која самостално обављају делатност,

- извештај о привременој спречености за рад у време породиљског одсуства дознака,

- извод из матичне књиге рођених за сву рођену децу у породици,

- фотокопија здравствене књижице мајке и фотокопија личне карте.

4.3.1 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА ( подносилац један од родитеља ):

- захтев,

- извештај лекара специјалисте.

4.4.1 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА НА ОСНОВУ РАНЕ, ОЗЛЕДЕ ПОВРЕДЕ И БОЛЕСТИ:

- захтев за признавање својства ратног војног инвалида,

- лична карта ( фотокопија ),

- извод из матичне књиге рођених,

- уверење о држављанству ,

- медицинска документација о лечењу из времена настанка оштећења и времена подношења захтева,

- уверење о околностима повређивања ( издаје надлежни војни или други надлежни орган ).

4.5.1 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА МИРНОДОСПСКОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА ПО ОСНОВУ РАНЕ,ПОВРЕДЕ, ОЗЛЕДЕ И БОЛЕСТИ:

- захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида,

- лична карта ( фотокопија ),

- извод из матичне књиге рођених,

- уверење о држављанству,

- медицинска документација о лечењу,

- уверење војне јединице о околностима повређивања или решење о отпуштању из војске Србије,

- уверење Војног одсека о времену проведеном на редовном одслужењу војног рока  ( издаје војни одсек према месту пребивалишта странке ).

4.6.1 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРОЦЕНТА ВОЈНОГ ИНВАЛИДИТЕТА:

- захтев за повећање процента војног инвалидитета,

- налази лекара специјалисте о томе да је наступила промена од утицаја на раније утврђени инавалидитет.

4.7.1 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ПОРОДИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ ПО ПАЛОМ БОРЦУ:

- захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу,

- лична карта или избегличка легитимација фотокопија,

- извод из матичне књиге венчаних,

- изјава два сведока да се удова није преудала,

- извод из матичне књиге рођених за децу,

- потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година живота,

- уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу,

- уверење о околностима погибије палог борца ( издаје надлежан војни орган ),

- извод из матичне књиге рођених и умрлих за лице од кога се изводи право.

4.8.1 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ПОРОДИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ ПО УМРЛОМ ВОЈНОМ ИНВАЛИДУ:

- захтев за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду,

- фотокопија личне карте,

- извод из матичне књиге венчаних,

- изјава два сведока да се удова није преудала,

- извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтева и децу,

- потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година живота,

- уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу,

- извод из матичне књиге умрлих за покојног војног инвалида.

4.9.1 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА БОРАЧКИ ДОДАТАК:

- захтев за признавање права на борачки додатак,

- потврда да је у радном односу ( издаје послодавац ),

- потврда о висини исплаћене месечне зараде ( издаје послодавац ).

4.10.1 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ВОЈНИХ И ПОРОДИЧНИХ ИНВАЛИДА:

- захтев за признавање права на здравствену заштиту,

- уверење о имовном стању ( издаје Служба за катастар непокретности ),

- уверење да здравствену заштиту не остварује путем фонда за здравство ( издаје фонд за здравство и исто прибавља служба ),

- доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република из Општине у којој су живели.

4.11.1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ БРАЧНОГ ДРУГА И ДЕЦЕ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА:

- захтев за признавање права на здравствену заштиту,

- уверење о имовном стању ( издаје Служба за катастар непокретности ),

- уверење да здравствену заштиту не остварује путем фонда за тдравство ( издаје фонд за здравство и исто прибавља служба ),

- извод из матичне књиге рођених за супругу и децу,

- извод из матичне књиге венчаних,

- доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших Република из Општине у којој су живели.

4.12.1 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ОРТОПЕДСКА И ДРУГА ПОМАГАЛА:

- захтев за признавање права на ортопедска и друга помагала,

- предлог лекара специјалисте за ортопедска помагала.

4.13.1 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД:

- захтев,

- потврда о приходима за првих 6 месеци,

- уверење о имовном стању за родитеље,

- изјава о броју чланова домаћинства.


ОБРАСЦИ:

close
logo


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 25

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 25


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 47

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 47


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 66

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 66


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

  • keyboard_arrow_right