sort proizvodi

Педологија

Педолошке особине земљишта средњег Понишавља показују знатне разлике. С обзиром на велику вертикалну расчлањеност, поједини типови земљишта се јављају у одређеним висинским зонама. Са друге стране и сутеске, клисуре и амфитеатрални стеновити заклони имају специфичне педолошке особености. На подручју формираних поља у Нишавској и Ђурђевопољској котлини налазе се азоналне земљишне творевине (алувијална, делувијална  и алувијално-делувијалну а изнад њих типичне зоналне (црвенкасто-рудо и црвеница, рудо (terra fusca), планински подзол и планинска црна буавица.

Поред Нишаве, са леве и десне стране, налазе се алувијална, у подножју планинских падина делувијална, а између њих прелазна алувијално - делувијална земљишта. Према Д. Стојићевићу „посредан утицај на стварање ових земљишта није имала клима нити вегетација“, већ су ова земљишта у погледу њиховог стварања „резултат рада геоморфолошких чинилаца”.

Нишавски алувијум је река сталожила за време периодичних поплава, и он је сачувао основне карактеристике речног типа. Алувијално земљиште је доста водопропустљиво и сиромашно хумусом. Делувијалне наслаге представљају рецентни нанос. На овом подручју су делувијални чиниоци утицали на педогенезу земљишта, а њихова активност и данас постоји. На њихову активност указују мере борбе против спирања земљишта на вишем терену. Алувијално-делувијални нанос настао је на местима где су се сукобљавали алувијални и делувијални чиниоци педогенезе. Ово земљиште се може сматрати као да се инфилтрирало у међупросторе поменута два основна земљишна типа.

Дубина земљишног покривача у Белопаланачком пољу је скоро на целом пространству око 1 m, а по негде и нешто више. У земљишта сбољим производним особинама спада карбонатни глиновити алувијално-делувијални нанос, иловасти алувијум и бескарбонатни делувијум, док карбонатни песковито-иловасти алувијум има слабије испољене производне особине. На боље производне особине земљишта утиче већи садржај глиновите и колоидне фракције у односу на песковито - иловасти алувијум.

Промена састава земљишта са висином је резултат снижавања температуре и повећања атмосферског талога, а диференцијација земљишта по спратовима је последица заједничког деловања педолошких процеса и денундације. Према Петровићу, педогенеза се одвија у два супротна смера: у подножју се врши гомилање ферооксида (што условљава интензивно оцрвеничавања) и редукција силицијум-оксида SiO2, а у смеру према врховима планина се врши обрнут процес.

Приказ типова земљишта на Сувој планини и њихов распоред приказан је у наредној табели

Приказ типова земљишта на Сувој планини и њихов распоред

close
logo


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 25

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 25


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 47

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 47


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 66

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 66


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

  • keyboard_arrow_right