sort proizvodi

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Захтев за прекрижавање и повраћај

Захтев за уверење физ.лица

Захтев за уверење правна лица

 

komunalne takse za 2024

 

Odluka o prosečnim cenama za 2024.pdf

 

обавештење исправка

 

Odluka o izmeni odluke lokalna komunalna taksa

obaveštenje o dospeću drugog kvartala poreza na imovinu

Obaveštenje o dospeću prvog kvartala za 2023. godinu.

Odluka o utvrđivanju prosecnih cena za 2023. godinu

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama

 

rks 13.07.2023.

RKS 12.06.2023.

RKS 11.04.2023

RKS 09.03.2023


РКС 09.02.2023


РКС 12.01.2023.


РКС 08.12.2022.


РКС 10.10..2022.


РКС 08.09.2022.


Референтна каматна стопа


 

Годишњи план инспекцијског надзора за 2022. годину

 

 


 

 

П  о  з  и  в

                Локална пореска администрација позива грађане који за наслеђену имовину нису у законском року поднели пореске пријаве, а и даље измирују пореске обавезе на име преминулих лица (осим оних који су код Јавних бележника- нотара завршили оставински поступак и поднели пореске пријаве), да у што краћем року поднесу исте са пратећом документацијом којом доказују право својине (решење о наслеђивању, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању и сл.). У супротном, локална пореска администрација ће бити принуђена да предузме све Законом прописане санкције.

            Такође, позивају се сви грађани и порески обвезници који не воде пословне књиге да поднесу пореску пријаву за помоћне објекте за које не постоји већ поднета пријава приликом утврђивања пореза на имовину за 2020. годину или пријава са подацима о врсти непокретности које јавни бележник доставља органу јединице локалне самоуправе .

            Помоћни објекти по Закону о порезима на имовину су :        

            1. самостални објекти који не служе за становање или обављање делатности и не  разврставају се у станове, куће за становање и пословне зграде и друге ( надземне и подземне) грађевинске објекте који служе за обављање делатности односно

              - помоћни објекти који нису зграде (бунари, базени, резервоари, цистерне и сл.) и

            - помоћне зграде (приземне зграде и зграде чија је подна површина испод површине земље) које су у функцији стамбеног, односно пословног објекта, који је изграђен на истом земљишту (котларнице, подруми, шупе за смештај огрева и сл.);

            2. економски објекти, у складу са законом којим се уређују планирање и изградња;

            3. надстрешнице основе преко 10 м2 које су самостални објекти.

            За све потребне информације  и појашњења обратити се Одељењу за буџет и финансије- Одсек за послове ЛПА Општинске управе Општине Бела Паланка , на тел: 018/855-023, лок.120 и лок.124 ,  или на email:  lpa@belapalanka.org.rs


П о з и в

          Локална пореска администрација позива све пореске обвезнике који за наслеђену имовину нису у законском року поднели пореске пријаве,  а и даље измирују своје обавезе на име преминулих лица (осим оних који су код Јавних бележника- нотара  завршили оставински поступак и поднели пореске пријаве), да у што краћем року поднесу исте са пратећом документацијом којом доказују право својине (решење о наслеђивању, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању и сл.). У супротном, локална пореска администрација ће бити принуђена да предузме све Законом прописане санкције.
          За све информације обратити се Одељењу за буџет и финансије- Одсек за послове ЛПА Општинске управе Општине Бела Паланка , на тел: 018/855-023,лок.120 и лок.124 ,  или на email:  lpa@belapalanka.org.rs

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 15.11.2021

Referentna kamatna stopa


 

ДОКУМЕНТА:

 

odluka o izmeni odluke o lokalnim komunalnim taksama

Odluka o izmeni odluke o naknadama za korišćenje javnih površina

odluka-uredba

Одлука о утврђивању просечних цена за 2022. годину

Одлука о измени одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Бела Паланка 

Одлука о примени Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину за 2021. годину 

Одлука о локалним комуналним таксама са изменама и допунама Одлуке 

Одлука о одредјивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Бела Паланка

Одлука о коефицијентима за непокретности у зонама општине Бела Паланка 

Одлука о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Бела Паланка са изменама Одлуке

Одлука о проесечним ценама квадратног метра одговарајућих непокретности за утврдјивање пореза на имовину за 2021. годину у општини Бела Паланка

Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Бела Паланка 

 

ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА

ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ

 

Надлежност

 

На основу члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе, Одсек Локалне пореске администрације у целости утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе почев од 01.01.2009. године.

 

Одсек за послове локалне пореске администрације Општине Бела Паланка ради при Општинској управи - Одељењу за финансије, буџет и јавне службе

 

 

Надлежност Одсека локалне пореске администације је следећа:

  • води првостепени поступак утврђивања изворних прихода пореским решењем,
  • обавља канцеларијску и теренску контролу изворних прихода,
  • врши редовну и принудну наплату изворних прихода,
  • води пореско рачуноводство изворних прихода,
  • издаје пореска уверења пореским обвезницима о чињеницама о којима води службену евиденцију,
  • издаје прекршајне налоге и подноси захтев за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје,
  • одржава и развија свој информациони систем,
  • обавља и друге послове за које је овлашћен.

close
logo


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 25

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 25


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 47

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 47


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 66

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 66


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

  • keyboard_arrow_right