sort proizvodi

БУЏЕТ ОПШТИНЕ

2024.

Budzet_2024

Gradjanski budzet opstine Bela Palanka za 2024.god.

Opstina Bela palanka Plan za uvodjenje rodno odgovornog budzetiranja budzet 2025.god


 

 

ODLUKA O IV REBALANSU BUDZETA OPSTINE BELA PALANKA ZA 2023 GOD

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НАЦРТА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2024.ГОД.

UVID U NACRT ODLUKE O BUDZETU OPSTINE BELA PALANKA ZA 2024.GOD

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ БУЏЕТ 2024.ГОД.

 

ODLUKA O III rebalansu BUDZETA OPSTINE BELA PALANKA ZA 2023 GOD

Odluka o dugorocnom zaduzenju budzeta opstine Bela Palanka za 2023.god

 

SPISAK NABAVKI SA PODAIMA O ISTRAZIVANJU TRZISTA 

PRAVIL_1

Инструкција за планирање набавки за 2024. годину

 

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2024. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2025. И 2026. ГОДИН

 

О Д Л У К A О II РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2023. ГОДИНУ

 

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2022. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

О Д Л У К У О I РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2023. ГОДИНУ

 

 

Грађански водич кроз одлуку о буџету општине Бела Паланка за 2023. годину

 

1 - Преглед броја запослених и средстава за плате у 2023. години.url

03_Izvestaj o izvrsenju Odluke o budzetu opstine Bela Palanka za period 01.01.-30.06.2022

06_ODLUKA O BUDZETU OPSTINE BELA PALANKA ZA 2023 GOD

07_ Obrazlozenje budzeta opstine Bela Palanka za 2023.god

10_Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za 2023.

 

Odluka o IV rebalansu budzeta opstine Bela Palanka za 2022.god.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НАЦРТА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2023.ГОД.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2023. ГОДИНУ

нацрт О Д Л У К Е О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2023. ГОДИНУ

О Д Л У К У О III РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2022. ГОДИНУ

 

Упутство за припрему буџета општине Бела Паланка за 2022-2024. годину

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ЛИСТА УНИФОРМНИХ ИНДИКАТОРА ЗА ПРОГРАМСКУ СТРУКТУРУ БУЏЕТА - ПРЕДЛОГ ЗА ГРАДОВЕ, ОПШТИНЕ И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ –

Обрасци за припрему програмског буџета

Prilog-1-Pregled-broja-zaposlenih-i-sredstava-za-plate-za-2023-godinu-1.xls

 


Одлука о завршном рачуну буџета општине Бела Паланнка за 2021.год


 

prihodi 01.01-31.03.2022

rashodi 01.01.-31.03.2022.

LP_Tabela1.xls

LP_Tabela2.xls

LP_Tabela2a.xls

plan_i_izvrsenje_rashoda_01.01.-28.02.2022.xls

plan_i_ostvarenje_prihoda_01.01.-28.02. 2022.xls

Грађански водич кроз одлуку о буџету општине Бела Паланка за 2022. годину

ODLUKA O BUDZETU OPSTINE ZA 2022.GOD SO OBJAVA

Prilog 1- Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2022 godinu

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za 2022.god OBJAVA

ODLUKA O III REBALANSU BUDZETA ZA 2021.GOD ZA SO OBJAVA

Pravilnik o prenosu sredstava 2021

Izvestaj o sprovedenoj javnoj raspravi nacrta budzeta JLS za 2022 god

ODLUKA O II REBALANSU BUDZETA ZA 2021.GOD SO

UPUTSTVO ZA BUDZET 2022 GOD. SA PROPRATNIM MATERIJALOM

Упутство за припрему буџета општине Бела Паланка за 2022-2024. годину

Извештај о извршењу одлуке о буџету за период 01.01.-30.06.2021.год.

О Д Л У К A О I РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДЛУКE О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2020. ГОДИНУ

ОБРАСЦИ УЗ ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ O ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА У периоду од 01.01.2021 године до 31.03.2021 године

ПРОГРАМИ И ИЗВЕШТАЈИ

План остварења прихода и примања у буџету за 2021. годину

2_Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама

3_Одлука о измени Одлуке о Општинској управи општине Бела Паланка

4_Кадровски план Ошстинске управе општине Бела Паланка за 2021 годину

5_Решење о давању сагласности на програм пословања са Оперативним програмом и Ценовником ЈКП Комнис за 2021 године

6_Решење о давању сагласности на предлог Посебног програма корисцења субвенција и средстава из будзета опстине Бела Паланка ЈКП Комниса за 2021 годину

7_Посебан програм корисцења субвенција ЈКП Комнис за 2021.годину

8_Решење о давању сагласности на програм пословања ТО Бела Паланка за 2021.годину

9_Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за спорт Спортски центар Бањица за 2021 годину

9_Решење о давању сагласности на План и програм пословања НБ Вук Карадзиц за 2021 годину

10_Решење о давању сагласности на Програм рада Установе културе Ремезијана за 2021 годину

11_Одлука о разрешењу вршиоца дужности директора за СПОРТ БАЊИ2019

12_Одлука оименовању вршиоца дужности установе 19 20 ЗА СПОРТ


ОДЛУКА О БУЦЕТУ ЗА 2021.ГОД

Прилог 1- Преглед броја запослених и средстава за плате за 2021 годину

Правилник о преносу средстава 2020

Правилник о будзетском рачуновдству

Рачуноводствене политике буџета општине Бела паланка

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ ЗА БУЏЕТ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2021 ГОД

О Д Л У К У O V РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2020. ГОДИНУ

Извештај о спроведеној јавној расправи нацрта буџета ЈЛС за 2021 год

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ZA 9 MESECI 2020

образац 5

ОДЛУКА ИВ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2020.ГОД СО

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ БУЏЕТ 2021.ГОД

НАЦРТ О Д Л У К Е О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2021. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2021. ГОДИНУ

Образац за предлагање пројектних идеја грађана

ОДЛУКА О III РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2020. ГОДИНУ

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Бела Паланка за период 01.01.2020. – 30.06.2020. године

Обрасци за програмски буџет 2021

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ЛИСТА УНИФОРМНИХ ИНДИКАТОРА ЗА ПРОГРАМСКУ СТРУКТУРУ БУЏЕТА - ПРЕДЛОГ ЗА ГРАДОВЕ, ОПШТИНЕ И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ –

Преглед броја запослених и средстава за плате за 2021. годину

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе - примена од буџетског циклуса за 2017. годину

Упутство за припрему буџета општине Бела Паланка за 2021-2023. годину

Извештај о извршењу буџета општине у периоду 01.01. до 30.06.2020.године

- ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2021. ГОДИНУ

- ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НАЦРТА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2020.ГОД.

Одлука о завршном рачуну будђета за 2019. годину са пратећом документацијом

- ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПРВИХ 6 МЕСЕЦИ 2019. ГОДИНЕ

- ОДЛУКА О ИИ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2019. ГОДУНУ

- ОД­ЛУ­КА О ЗА­ВР­ШНОМ РА­ЧУ­НУ БУ­ЏЕ­ТА ОП­ШТИ­НЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2018. ГО­ДИ­НУ [08.05.2019.]

- ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2019. ГОДИНУ [21.12.2018.]

- ВОДИЧ ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ЈАНУАР

- ОДЛУКА О ИВ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНК ЗА 2018. ГОДИНУ  [21.12.2018.]

- Упознавање грађана са буџетом за 2019. годину

- Упутство за припрему буџета општине Бела Паланка за 2019-2021. годину

- ИЗВЕШТАВАЊЕ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ЗА 2017. ГОДИНУ

- ОД­ЛУ­КА О ЗА­ВР­ШНОМ РА­ЧУ­НУ БУ­ЏЕ­ТА ОП­ШТИ­НЕ БЕЛА ПАЛАНКАЗА 2017. ГО­ДИ­НУ

- ВОДИЧ  КРОЗ ОДЛУКУ О  ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

- ОД­ЛУ­КА О ЗА­ВР­ШНОМ РА­ЧУ­НУ БУ­ЏЕ­ТА ОП­ШТИ­НЕ БЕЛА  ПАЛАНКА ЗА 2016. ГО­ДИ­НУ [01.06.2017.]

- ОДЛУКА О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2017. ГОДИНУ [01.06.2017.]

- ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2016. ГОДИНУ    [16.12.2015.]

- ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ  КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА    [16.12.2015.]

- ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2015. ГОДИНУ    [04.11.2015.]

- ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2015. ГОДИНУ    [30.07.2015.]

- ОДЛУКА О БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА  ЗА 2015. ГОДИНУ    [17.12.2014.]


ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ

close
logo


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 25

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 25


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 47

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 47


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 66

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 66


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

  • keyboard_arrow_right